Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1.  Udělujete tímto dobrovolně souhlas společnosti Žlutá stužka z. s., se sídlem U Červeného mlýna 613/2, Ponava, 612 00 Brno, IČO: 19333927, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „zákon“) zpracovávala tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení

– datum narození

– bydliště

– e-mailová adresa

– telefonní číslo

– startovní číslo

– fotografie z průběhu akce

 

2.  Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, startovní číslo, fotografie a video z průběhu akce je nutné zpracovat:

a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení běžeckých závodů

b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo jinou formou Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo zpracovatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) poskytovatel softwaru: STOPNI TO s.r.o., IČO: 03909042, DIČ: CZ03909042, se sídlem: Budečská 1026/14, 120 00 Praha 2 – Vinohrady;

b) případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona máte právo:

– vzít váš souhlas kdykoliv zpět,

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

Consent to the Processing of Personal Data

1. You hereby voluntarily grant your consent to Žlutá stužka z. s., based at U Červeného mlýna 613/2, Ponava, 612 00 Brno, IČO: 19333927, registered in the Commercial Register maintained at the Regional Court in Brno (hereinafter referred to as the „Controller“), to process the following personal data in accordance with Act No. 110/2019 Sb., on the Processing of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as the „Act“):

– First and last name

– Date of birth

– Residence

– Email address

– Phone number

– Race number

– Photographs from the course of the event

 

2. Your first and last name, date of birth, residence, phone number, email address, race number, photographs, and video from the course of the event must be processed:

a) for the purpose of registration, registration and evaluation of running races

b) for the marketing purposes of the Controller, i.e. in particular, the publication of information about the ongoing activities of the Controller.

This data will be processed by the Controller for a period of 5 years from the date of consent.

3. You hereby expressly consent to the above processing and declare that the personal data provided is true. The consent may be withdrawn at any time by sending an email or in another form to the Controller.

4. The Controller will process personal data manually or automatically through its employees or processors authorized by the Controller. The following processors may also process data for the Controller:

a) Software provider: STOPNI TO s.r.o., IČO: 03909042, DIČ: CZ03909042, based at: Budečská 1026/14, 120 00 Praha 2 – Vinohrady; b) possibly other providers of processing software, services and applications, which are not currently used by the Controller.

5. Please note that under the law you have the right to:

– withdraw your consent at any time,

– request information from us about what personal data we are processing,

– request an explanation from us regarding the processing of personal data,

– request access to this data from us and have it updated or corrected,

– request that we delete this personal data,

– in case of doubts about compliance with the obligations related to the processing of personal data, contact us or the Office for the Protection of Personal Data.